Posta Crne Gore
 
PočetnaUslugeTelegrafske uslugeFaximil telegram
 
Usluge

Faximil telegram

Faximil telegrami su usluge prenosa  saopštenja  koja se  primaju i otpremaju  fax uredjajima.

Sva fax saopštenja koja realizuju pošte smatraju se faximil telegramima.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • mogu se primiti od  javnih stanica,
 • mogu se otpremati javnim stanicama ,
 • mogu se primiti od privatne stanice (pretplatnika fax uredjaja) ,
 • mogu se otpremiti  privatnoj  stanici (pretplatniku fax uređaja) .
 
Mjesto i način predaje  faximil telegrama

Faximil telegrami u unutrašnjem saobraćaju mogu  se predati  poštama koje raspolažu faximil uredjajima i koje su uključene  u unutrašnji javni faximil saobraćaj.
Faximil telegrami u medjunarodnom javnom faximil saobraćaju mogu da se predaju poštama koje su uključene u medjunarodni javni faximil saobraćaj (birofax).
         
 
Predaja faksimil telegrama

Faximil telegram može da bude napisan na propisanom obrascu ili na listu papira.

Kao faximil telegram može da se preda, odnosno  primi svaki dokument  koji može da se prenese fax uredjajima kao što su : rukopisi, crtezi, štampani ili kucani materijal i sl.
Dokument koji se prenosi može da ima najveći format A4 sa marginama na sve četiri strane od najmanje 10 mm.
Dokumenti za prenos moraju da imaju jake kontraste i treba  da budu  lako čitljivi.
Ako pošiljalac podnese dokumente u boji ili sa polutonovima, treba ga obavijestiti da postojećom opremom vjerna reprodukcija nije moguća .  Ako i poslije upozorenja da dokument  koji treba da se prenese nije pogodan za kvalitetan faximil prenos, a pošiljalac i dalje insistira  na prenosu, pošta će prihvatiti prenos samo na rizik pošiljaoca.       
 
 
 
 
Adresa faximil telegrama treba da sadrži sve podatke koji su potrebni za brzo i lako uručenje  telegrama. Po pravilu  treba da sadrži:
 • naziv, odnosno ime i prezime primaoca ,
 • naziv ulice i broj kuće kao i eventualno naziv mjesta u kome se nalazi primalac ,
 • poštanski broj i naziv odredišnog telegrafa ,
 • broj telefona primaoca  ako je poznat ,
 • pozivni broj primaočevog pretplatničkog telefax uredjaja  i broj grupe kojoj uredjaj pripada ako je traženo uručenje putem faksa.
           

Kada faximil telegram treba da se otpemi  pretplatničkom fax uredjaju, pošiljalac je dužan da  unese  podatke koji su  potrebni za uspostavljanje telefonske veze za pozvanim telefax uredjajem.

 
 

Sadržaj faximil telegrama je saopštenje koje treba da se prenese i uruči primaocu označenom u adresi faximil telegrama, odnosno koje treba da se otpremi pretplatničkom telefax uredjaju.

Potpis faximil telegrama nije obavezan i pošiljalac može da ga napiše u bilo kom obliku.

Adresa pošiljaoca nije neophodni  dio faximil telegrama, ali je preporučivo  da pošiljalac ispiše svoju  punu adresu na  obrascu faximil telegram kako bi  se za slučaj potrebe mogla ostvariti komunikacija sa  primaocem.
 
 
 
 
 

Pošiljalac faximil telegrama može da zahtijeva sledeće posebne usluge:
 • da se faximil telegram prenese i uruči hitno (URGENT) ,
 • da se faximil telegram dostavi primaocu po posebnom nosiocu (XPx) ,
 • da se faximil telegram dostavi primaocu poštom (POSTOM) ,
 • da se faximil telegram uruči primaocu odredjenog dana (URUCITIx) .