Posta Crne Gore
 
PočetnaUslugePoštanske uslugePismonosne usluge
 
Usluge

Pismonosne usluge

Pismonosne usluge obuhvataju prijem pismonosnih pošiljaka od pošiljaoca, njihov prenos i uručenje primaocu u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju. U pismonosne usluge spadaju: pismo, tiskovina, dopisnica i sekogram.
 
 
Pismo
Pismo je pošiljka koja sadrži pisano saopštenje u zatvorenom omotu. Pismo može biti obično, preporučeno (R), vrijednosno (V), sudsko pismo i pismo s povratnicom (AR).
Tiskovina
Tiskovina je otvorena pošiljka, koja sadrži knjige, novine i časopise.Tiskovina može da sadrži i porudžbenicu, otpremnicu, uplatnicu, magnetni medij, kompakt disk i sl., koji se odnose na sadržinu pošiljke i čine njen sastavni dio. Tiskovina može biti mase do 2 kg i dimenzija koje odgovaraju dimenzijama predviđenim za pismo.
Dopisnica 
Dopisnica je otvorena pošiljka, bez koverte, sa najvećom masom do 20gr. Dopisnicama se smatraju sve vrste razglednica koje odgovaraju dimenzijama predviđenim za dopisnice.
Sekogram
Sekogram je otvorena pošiljka, koja sadrži tiskovine sa znacima namijenjenim slijepim licima. Na adresnoj strani sekograma, u desnom gornjem uglu, pošiljalac je dužan da stavi oznaku ''sekogram''. Prenos sekograma u poštanskom saobraćaju je besplatan.