Posta Crne Gore
 
PočetnaUslugeTelegrafske uslugeTelegram
 
Usluge

Telegram

Telegrami su saopštenja koja predaju  korisnici  usluga, fizička i pravna lica neposredno na šalteru pošte  ili telefonom, pozivom odredjenog broja
 
 
 
 
 
 
telegram možete predati :
 • telefonom, pozivom na telefonski broj 126 ,
 • telefaksom, na broj 020/442-662 ,
 • u pošti, na šalteru ,            
 • Telegrami koji se primaju na šalteru moraju ispunjavati slijedeće uslove :
 • telegrami se predaju na jeziku koji je u službenoj upotrebi ,
 • telegram može biti napisan latinicom ili ćirilicom ,
 • telegram mora biti napisan čitko i jasno ,
 • ukoliko telegram predajete kao pravno lice, telegram mora imati otisak pečata pravnog lica. Ukoliko telegram nema otisak pečata pravnog lica, vrši se identifikacija pošiljaoca koji u ime pravnog lica predaje telegram.

Za svaki primljeni telegram na šalteru, koji je plaćen u gotovom, pošiljaocu telegrama se izdaje "Potvrda o prijemu telegrama".

 
 
 
Adresa primaoca telegrama

Adresa primaoca telegrama je dio kojim se označava lice kome treba da se uruči telegram.

Pošiljalac je dužan da na odredjenom mjestu na telegramu koji predaje napiše adresu primaoca, sa svim potrebnim podacima koji omogućavaju brzo i pravilno uručenje telegrama.

Kad je telegram upućen licu koje stanuje kod nekog drugog lica u adresi treba, pored imena i prezimena primaoca, napisati riječ: "kod" ili "posredstvom", a zatim označiti punu adresu stanodavca, odnosno lica ili organizacije kod koje je primalac u radnom odnosu.

Ako telegram sadrži čestitke ili izjavu saučešća, u adresi , izuzetno ne mora stajati ime lica kome se uručuje telegram već se može navesti samo prezime ili dva prezimena porodica, odnosno mogu da stoje više imena istog prezimena.

 
Adresa primaoca telegrama

Radi obavještenja pošiljaoca o eventualnom neuručenju telegrama ili radi davanja obavještenja na zahtjev primaoca, preporučivo je da pošiljalac napiše svoju punu adresu.

Napisana na za to predvidjenom mjestu obrazca adresa se ne računa u broj riječi i ne naplaćuje se.

Odgovornost za posledice nastale zbog odsustva adrese snosi sam pošiljalac.

Pošiljalac je dužan da označi svoju punu adresu kad predaje telegrame koji se odnose na bezbjednost ljudskih života ili imovine većeg obima, telegrame koji se dostavljaju po posebnom nosiocu i telegrafske uputnice.

U slučaju da pošiljalac odbije da na zahtjev radnika unese punu adresu, telegram se ne može primiti.

 
 
 
Sadržaj telegrama je saopštenje koje pošiljalac želi da prenese i uruči primaocu označenom u adresi telegrama.

Telegram bez sadržaja se ne prima.

Prema sadržaju, odnosno vrsti saopštenja telegrami mogu biti:

 • SVH telegrami - odnose se na bezbjednost ljudskih života ili imovine većeg obima ,
 • ETAT telegrami - državni telegrami ili telegrami koji se odnose na primjenu povelje UN ,
 • RCT telegrami - odnose na lica koja su u ratu zaštićena ženevskim konvencijama ,
 • OBS telegrami - meteorološki telegrami ,
 • ostali telegrami.
Telegrafska saopštenja sa zabranjenim sadržajem i kao takva se ne mogu prenositi su ona saopštenja čiji je sadržaj usmjeren protiv mira, bezbjednosti, naroda i države, čovječnosti i medunarodnog prava, života i tijela, dostojanstva ličnosti i morala, časti i ugleda i opšte bezbjednosti ljudi i imovine, kao i saopštenja koja su po svom sadržaju prijeteća i uvredljivog karaktera.
 
Pošta je dužna da u obavljanju usluga obezbijedi tajnost telegrama.
 
 
 

Utvrđivanje identiteta pošiljaoca

Identitet pošiljaoca telegrama se u pravilu ne utvrdjuje. Utvrdjivanje identiteta je obavezno za pošiljaoca telegrama u sledećim slučajevima:

 • prilikom predaje telegrama koji se odnose na bezbjednost ljudskih života ili imovine većeg obima ,
 • prilikom predaje telegrama pravnih lica, ako takvi telegrami nemaju otisak pečata ,
 • u slučaju sumnje da se predaje telegram sa zabranjenim i nedozvoljenim sadržajem.
 
Utvrđivanje identiteta primaoca

Utvrdjivanje identiteta obavezno je za primaoca sledećih saopštenja:

 • za saopštenja koja se uručuju u jedinici poštanske mreže ,
 • za saopštenja koja sadrže uputnički iznos ,
 • za saopštenja koja sadrže poklon ,
 • za saopštenja koji se po zahtjevu uručuju lično primaocu.

Utvrdjivanje identiteta se neće vršiti ako je primalac lično poznat radniku pošte koji uručuje telegram.


Način utvrđivanja identiteta

Utvrdjivanje identiteta se u pravilu vrši na osnovu lične karte, pasoša ili vozačke dozvole.

Za utvrdjivanje identiteta se mogu koristiti i druge isprave izdate od strane nadležnog državnog organa koje sadrže fokografiju i matični broj lica čiji se identitet utvrdjuje i o kojima se vodi službena evidencija.

Utvrdjivanje identiteta se može vršiti i uz pomoć svjedoka.

Ako radnik pošte posumnja u valjanost isprave kojom se dokazuje identitet ili u zakonitost posjedovanja te isprave ili u istinitost izjave svjedoka, može odbiti prijem ili uručenje telegrama, isplatu uputničkog iznosa ili izvršenje druge radnje u vezi sa kojom je bilo potrebno utvrdjivanje identiteta.
 
 
 
 

Pod posebnim uslugama sa telegramima podrazumijevaju se usluge kojim pošiljalac prilikom predaje telegrama, zahtijeva poseban način prenosa i uručenja telegrama.

Pošiljalac može da zahtijeva sledeće posebne usluge:

 • da se telegram prenese i uruči hitno (URGENT),
 • da se telegram dostavi primaocu po posebnom nosiocu (XPx),
 • da se telegram dostavi primaocu poštanskom dostavom (POSTOM),
 • da se telegram uruči lično primaocu (LIČNO) ,
 • da se telegram uruči odredjenog dana (URUCITI x),
 • da se telegram saopšti telefonom (TFx),
 • da se telegram preda primaocu faksimilom (FAXx),
 • da se telegram uruči na luksuznom obrascu (LXx).
 

 
 

Telegrami koje treba uručiti na užem dostavnom području jedinice poštanske mreže moraju biti preneseni i uručeni u sledećim rokovima:
 • telegrami koji glase za primaoca čije se sjedište, odnosno prebivalište nalazi u mjestu u kojem je organizovana posebna dostava u roku od 6 časova,
 • telegrami koji glase za primaoca čije se sjedište, odnosno prebivalište nalazi u mjestu koje nema organizovanu posebnu dostavu u roku od 10 časova.

Za telegrame koje treba uručiti primaocu na širem ili najširem području jedinice poštanske mreže, ako pošiljalac nije platio uslugu posebnog nosioca, važe rokovi koji se primjenjuju za prenos i uručenje poštanskih pošiljaka.

 
Vrijeme koje se na računa u rokove za prenos i uručenje telegrama :
 • vrijeme kada jedinica poštanske mreže ne radi ,
 • noćno vrijeme (vrijeme od 20,01 do 07,00 časova sledećeg dana) ,
 • nedelja i dani državnog i vjerskog praznika kada pošta ne radi ,
 •  vrijeme zakašnjenja zbog netačnosti ili nepotpunosti adrese označene na telegramu ,
 • vrijeme zakašnjenja zbog više sile ili zbog tehničkih smetnji koje su nastupile bez krivice pošte .